Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.plSystem wykrywania i transmisji sygnału pożaru - obowiązki właścicieli


Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 sieprnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U.2018r.,  poz. 620) właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu, objętych obligatoryjnym stosowaniem systemów sygnalizacji pożarowej wyposażonych w urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, w przypadku gdy w tym budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie nie działa jego własna jednostka ratownicza, jest obowiązany połączyć te urządzenia z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem, wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
Poniżej przedstwiamy dokumenty, które należy dostarczyć do KM PSP w Jeleniej Górze i na podstawie których Komendant Miejski podejmie decyzję o podłączeniu systemu sygnalizacji pożaru obiektu do systemu sygnalizacji Państwowej Straży Pożarnej
.

Dokumenty - format PDF

Dokumenty - format DOC

Informujemy również, że właściciele obiektów, objętych obowiązkiem transmisji sygnału do PSP muszą przekazać do KM PSP w Jeleniej Górze w formie elektronicznej wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zawierający opis warunków budowlanych, a także rzuty poszczególnych kondygnacji budynku.