Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2 , tel. (75)7647450,60 ,fax (75) 7647418, e-mail kmjeleniagora@kwpsp.wroc.plWykaz przepisów stosowanych w działalności kontrolno-rozpoznawczej


Stan prawny na 15.04.2018r.

 1.    Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 620 ze)
2.    Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 1204 ze zm.)
3.    Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 618)
4.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1257 ze zm.)
5.    Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.)
6.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.)
7.    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz.U.  2016 r., poz. 1570 ze zm.)
8.    Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671 ze zm.)
9.    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.)
10.    Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz.1085 ze zm.)
11.    Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.)
12.    Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.)
13.    Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)
14.    Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1483)
15.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową
(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 436)
16.    Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1512 ze zm.)
17.    Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.)
18.    Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1160 ze zm.)
19.    Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2009 r. Nr 20, poz. 106).
20.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów
(Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
21.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)
22.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
(Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)
23.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.)
24.    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.)
25.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę
w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień
(Dz.U. z 2003 r. Nr 156 poz.1529 ze zm.)
26.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną
(Dz. U. z 2005 r. Nr 225, poz.1934)
27.    Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności
(Dz.U. z 1995 r. Nr 50, poz. 271)
28.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1293)
29.    Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 711)
30.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych
(Dz.U. z 2005 r. Nr 20, poz. 169 ze zm.)
31.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania
(Dz.U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 ze zm.)
32.    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze
i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 81)
33.    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 1998 r. Nr 101, poz. 645)
34.    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r.
w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych
(Dz.U. z 1998 r. Nr 130, poz. 859 z e zm.).
35.    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe
i ich usytuowanie
(Dz.U. z 1998 r. Nr 151, poz. 987 ze zm.)
36.    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 124)
37.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1319 ze zm.)
38.    Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zm.)
39.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych
i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1853 ze zm.)
40.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58 ze zm.)
41.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1450)
42.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu
o dużym ryzyku
(Dz.U. z 2005 r. Nr 197, poz. 1632)
43.    Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r.
w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1240)
44.    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe
i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 60, poz. 371)
45.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz.U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.)
46.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1966)
47.    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1968)
48.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej
(Dz.U. z 2009 r. Nr 135, poz. 1113)
49.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1657 ze zm.)
50.    Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
dnia 16 września 1987 r.
(Dz.U. z 1992 r. Nr 98, poz. 490 ze zm.)
51.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów
(Dz.U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 ze zm.)
52.    Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz.U. z 1998 r. Nr 11, poz. 39)
53.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r.
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w którym
ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1630)
54.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcania oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 20 ze zm.)
55.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prywatną lub osobę fizyczną szkoły i placówki publicznej
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1625)
56.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
(Dz.U. z 2014 r. poz. 925 ze zm.)